Home > Contend > Trang thơ > Thơ tự do (Page 2)

Miền trung ơi

Con dõi về nơi đất Mẹ miền Trung Cứ mỗi năm lại sống chung cùng bão Vẫn cái nghèo cả một đời dựng tạo Bão lũ về cuốn cào hết... xót đau!? Nước trắng đồng chẳng thấy bãi bờ đâu Nhà cửa ngập và con trâu cũng chết Đôi tay trắng giờ chẳng còn gì hết Sức

Read More